header_contact.phone_titleheader_contact.phone
header_contact.mail_titleheader_contact.mail
header_contact.address_titleheader_contact.address

Regulamin


REGULAMIN EVENTU VWP WEEK 2018
W DNIACH 5-9.03.2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Regulamin określa: warunki Eventu VWP Week 2018 („Event”) organizowanego przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. („Organizator”) przy współpracy z Politechniką Poznańską,warunki uczestnictwa i zgłoszeniana Event oraz zasady organizacyjno-porządkowe.

 2. Celem eventu jest propagowanie praktycznego wykorzystania wiedzy wśród studentów uczelni wyższych, popularyzacja wiedzy na temat Organizatora oraz promocja aktualnych ofert pracy i programów dla studentów prowadzonych przez Organizatora.

TERMIN I MIEJSCE
§ 2

 1. Event odbędzie się w dniach 5-9 marca 2018 roku.
 2. Spotkania w ramach Eventu będą odbywać się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 16:00 w blokach tematycznych, natomiast piątek będzie dniem networking’u służącym wymianie kontaktów oraz wiedzy.
 3. Uczestnicy w celu sprawnej organizacji zobowiązani są przybyć na 15 minut wcześniej przed rozpoczęciem spotkania w celu podpisania listy obecności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Miejsce Eventu: Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 2, plan przed Centrum Konferencyjno-Wykładowym Piotrowo.
 5. Organizator nie pobiera opłat za organizację Eventu oraz nie prowadzi działalności komercyjnej w tym zakresie.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
§ 3

 1. Uczestnikami Eventu mogą być osoby, które:
  1. są studentami uczelni wyższych (w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym),
  2. wypełnią poprawnie i kompletnie formularz zgłoszeniowy oraz uzasadnią, dlaczego powinny brać udział w organizowanym Evencie.
 2. Warunki zgłoszenia są następujące:
  1. zgłoszenie do udziału poszczególnych warsztatach Eventu jest możliwe tylko poprzez poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  2. formularz zgłoszeniowy znajduje się w Internecie pod adresem: https://www.vwpweek.com/
  3. zgłoszenia będą prowadzone w terminie od 5 lutego 2018r. do 20 lutego 2018r.
  4. jeden uczestnik może zapisać się maksymalnie na dwa warsztaty i/lub aktywności,
  5. w związku z ograniczoną liczbą miejsc o uczestnictwie będzie decydować poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz treść uzasadnienia zawarta w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Organizator ustala limit 350 uczestników mogących brać udział w Evencie.
 4. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w warsztatach poprzez e-mail nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

ZASADY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

Wstęp na teren Eventu
§ 4

 1. Wstęp na teren Eventu przysługuje wyłącznie osobom, które dokonały zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.
 2. Zakaz wstępu na teren oraz możliwość wydalenia z Eventu dotyczy:
  1. osób niezgłoszonych,
  2. osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o użycie takich substancji,
  3. osób posiadających broń, wyroby pirotechniczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty,
  4. osób zachowujących się agresywnie lub niestosujących się do wskazówek osób wyznaczonych przez Organizatora,
  5. osób odmawiających wylegitymowania się dokumentem w celu wejścia na teren Eventu, sprawdzenia bagażu lub odzieży, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że usiłują wnieść niebezpieczne narzędzia lub przedmioty; ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i Organizatora.

Zasady bezpieczeństwa i porządku
§ 5

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w Evencie oraz porządek w czasie jego trwania poprzez służby porządkowe oraz udostępnione zaplecze higieniczno-sanitarne.
 2. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych oraz osób wyznaczonych przez Organizatora oraz zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Na terenie Eventu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. rejestrowania obrazu i dźwięku za pomocą aparatów fotograficznych, dyktafonów, telefonów komórkowych z wbudowanym aparatem fotograficznym/kamerą, kamer video,
  2. palenia papierosów, wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów, z wyjątkiem miejsc, które są wyraźnie do tego wyznaczone,
  3. spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
  4. niszczenia pomieszczeń, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, wszelkich urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Eventu.
 4. Organizatorzy legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnieni do:
  1. sprawdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Eventu, a w razie ich braku wezwania do opuszczenia terenu Eventu,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, a w razie odmowy wezwania do opuszczenia terenu Eventu,
  3. sprawdzenia bagażu lub odzieży osób, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że usiłują wnieść niebezpieczne narzędzia lub przedmioty,
  4. wydawania poleceń organizacyjno-porządkowych, w szczególności osobom zakłócającym porządek publiczny, a w razie braku dostosowania się do wezwania, do opuszczenia terenu Eventu,
  5. stosowania siły fizycznej w postaci technik obrony, obezwładniających i transportowych w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, zdrowia lub życia osób, w granicach przewidzianych przez stosowne przepisy,
  6. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania ich Policji.
 5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa, osoby przebywające na terenie Eventu powinny:
  1. niezwłocznie powiadomić służby porządkowe lub Organizatora o zagrożeniu,
  2. unikać paniki,
  3. stosować się do poleceń organizacyjno-porządkowych służb porządkowych i komunikatów,
  4. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
  5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 6. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione, w tym również za rzeczy pozostawione w szatni. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnych zasad bezpieczeństwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe, wizerunek
§ 6

 1. Dane osobowe uczestników w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, jako administratora danych w celu właściwej organizacji Eventu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne z tym jednak zastrzeżeniem, że podanie danych w zakresie niezbędnym do rejestracji na Event jest niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w nim.
 2. Za dobrowolnie wyrażoną zgodą dane uczestników w postaci ich wizerunków mogą być dodatkowo przetwarzane przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w zakresie i celu każdorazowo określonym w oświadczeniu zgody zawartym w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Eventu. Wykorzystanie wizerunków (w tym ich rozpowszechnianie w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności i jedynie w celu i zakresie wyrażonej przez Uczestników zgody.
 3. Organizator ma prawo do upubliczniania wizerunku osób uczestniczących bez zgody tych osób w przypadku, gdy wizerunek danej osoby stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, ponieważ zgoda taka nie jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pozostałe postanowienia
§ 7

 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny u osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg Eventu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i do zmiany przebiegu Eventu bez podawania przyczyn w każdym czasie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i według swojego uznania.
 4. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także wewnętrzne uregulowania Organizatora.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Eventu oraz w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.